Általános Szerződési Feltételek

 1. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA
  1. Jelen Általános Üzleti és Szállítási Feltételek hatálya kiterjed a Dial-Comp Kft. 1131 Budapest, Kámfor u. 31., továbbiakban Dial-Comp Kft., által történő értékesítési, szolgáltatási, szállítási és jótállási feltételekre, kivéve ha a felek ettől eltérő szállítási szerződést kötnek.
  2. A Vevők Általános Szállítási Feltételei a Dial-Comp Kft. számára nem kötelező érvényűek, csak abban az esetben, ha ahhoz a Dial-Comp Kft. írásban hozzájárul. Az írásbeli hozzájárulás történhet szerződésben, levélben, faxon vagy elektronikus dokumentumban.
  3. A Dial-Comp Kft.-től történő megrendeléssel a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek üzleti kapcsolatukban.
  4. Jelen feltételek módosítása csak írásban, külön szerződéssel történhet.
 2. ÁRAK
  1. A Dial-Comp Kft. által adott árajánlatok 30 naptári napig érvényesek, de csak a raktári tételekre vonatkoznak. Nem raktári termékek esetében a szállításig bekövetkező, 2%-nál nagyobb mértékű  árfolyamváltozást a Dial-Comp Kft. jogosult áthárítani.. A kiadott és a honlapon közzétett árlisták csak tájékoztató jellegűek.
  2. Az ajánlatban és a megrendelés visszaigazolásban megadott árak nettó listaárak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
  3. A beérkező megrendeléseket a Dial-Comp Kft. a raktári tételeknél 1 munkanapon belül visszaigazolja, a nem raktári termékekre a gyártói visszaigazolásának beérkeztekor igazolja vissza, a szállítási határidő ettől az időponttól érvényes.
  4. A Dial-Comp Kft. csak az írásban megrendelt és visszaigazolt megrendeléseket és az ott feltüntetett kondíciókat tekinti magára nézve kötelezőnek.
  5. A megrendelt termékek minőségi és mennyiségi átadása/átvétele, ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a Dial-Comp Kft. telephelyén történik,
  6. A szállítási költséget 50 000 Ft nettó számlaérték felett, 30 kg súlyhatárig, a Dial-Comp Kft. átvállalja.
 3. FIZETÉS ÉS ELSZÁMOLÁS, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
  1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás vagy beszámítás nélkül, az árajánlatban megadott és a számlán feltüntetett időpontig kell teljesíteni.
  2. A számla összege nem tartalmazza a számla kiegyenlítése során felmerülő banki költségeket. Átutalással történő fizetésnél a banki és egyéb költségek a megrendelőt terhelik.
  3. A vételár csak a szokásos kereskedelmi csomagolás költségét tartalmazza.
  4. A vételár teljes kiegyenlítéséig a termék a Dial-Comp Kft. tulajdonát képezi. A megrendelő a terméket csak a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítése után veheti használatba, adhatja tovább vagy építheti be.
  5. A fizetési határidő túllépése esetén a fizetési késedelem naptári napjaira a Megrendelő a mindenkori MNB alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat megfizetésére kötelezhető.
  6. A megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmekor a Dial-Comp Kft. jogosult az árut a telephelyére visszaszállítani, mely nem jelent elállást a szerződéstől.
  7. A Dial-Comp Kft. jogosult előre fizetést vagy egyéb garantált fizetési módot, fizetési biztosítékot kérni.
 4. SZÁLLÍTÁS, FELELŐSSÉG MEGOSZTÁS
  1. A szállítás és a felelősség megosztása az INCOTERMS feltételek alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában ez mindig telephelytől történik, Ex works ( EXW ) a felelősség és a kár kockázata a vevőt terheli.
  2. Eltérő megállapodás hiányában így a kárveszély az áru szállítmányozónak, illetve a fuvarozónak történő átadásával, de legkésőbb az Dial-Comp kft. raktárának elhagyásakor száll át a Megrendelőre.
  3. A Posta, a fuvarozó cégek, illetve a futárszolgálatok hibájából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
  4. A környezetvédelmi termékdíjat a Dial-Comp Kft. csak az általa szállított termék csomagolása után fizeti meg, a termék után a díj megfizetése a Megrendelő feladata.
  5. Szállítási késedelem esetén a Dial-Comp Kft. a Megrendelő felé értesítést küld. Egy hetet meghaladó szállítási késedelem esetén, ha a kötbérről külön megállapodás történt, a Dial-Comp napi 1% kötbért fizet, de a kötbér összege nem haladhatja meg a számlaérték 5%-át.
  6. A Dial-Comp Kft. a megrendelt terméket a mindenkori EU előírásoknak megfelelő minőségben,, illetve ezek hiányában a vonatkozó gyártási normáknak megfelelő minőségben, a „legjobb gyártási gyakorlat” szerint, CE jellel ellátva szállítja..
  7. A szállítás alapja a termék adatlapja, műszaki leírása, használati utasítása. A Vevő felelőssége, ha ezek hiányában vagy ezek ismerete nélkül rendel nem megfelelő terméket. A Dial-Comp Kft. munkatársai minden segítséget megadnak az adott feladatra legmegfelelőbb termék kiválasztásában, de hiányos adatszolgáltatás esetén a felelősség szintén a Vevőt terheli.
 5. TERMÉK INFORMÁCIÓK
  1. Minden a termékre vonatkozó műszaki dokumentáció a termék gyártójának, illetve forgalmazójának tulajdonát képezi. Másolása, módosítása, harmadik fél számára történő átadása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével történhet.
  2. Ha a Dial-Comp Kft. a terméket a Megrendelő által biztosított dokumentáció szerint szállítja, úgy a Megrendelő felelőssége, hogy harmadik fél iparjogi védettsége ne sérüljön. 2, A Dial-Comp Kft. a megrendelt termék átadásakor minden, a termék használatához, beépítéséhez szükséges információt a Megrendelő részére biztosít.
 6. TERMÉKEK HASZNÁLATA, BEÉPÍTÉSE
  1. A Dial-Comp Kft. által forgalmazott ipari elektronikai és biztonságtechnikai termékek használata, továbbértékesítése, illetve szerelése és beépítése megfelelő szaktudást és szakmai jártasságot igényel.
  2. A nem megfelelően használt, be- vagy felszerelt, beépített termékekre a Dial-Comp Kft. semmiféle felelősséget nem vállal, az ezekből eredő minden kárért a Megrendelő viseli a felelősséget.
  3. Az árajánlatban, megrendelésben és megrendelés visszaigazolásban nem szereplő tételek és követelmények, utólag módosított vagy közölt műszaki paraméterek nem képezhetik bármilyen kifogás tárgyát.
 7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
  1. A Dial-Comp Kft. által forgalmazott termékekre, eltérő megállapodás vagy szerződés hiányában a PT szerinti 1 év jótállást és 2 év szavatosságot vállal. A jótállás csak a gyártási folyamatra visszavezethető meghibásodásokra vonatkozik, nem érvényesíthető helytelen raktározás, beszerelés, szembehelyezés vagy helytelen használat miatt bekövetkező meghibásodásokra.
  2. Jótállásra vonatkozó bejelentést minden esetben írásban kell megtenni a számla bemutatásával.
 8. ÉRVÉNYESSÉG, ALKALMAZANDÓ JOG
  1. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi pont hatályosságát.
  2. Azokban a kérdésekben, melyekben jelen ÁSZF nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglalt jogszabályok az irányadók.
  3. A felek az esetleges egymás közötti jogvitát elsősorban egyeztetik és megállapodásra törekednek.

Megegyezés és megállapodás hiányában az esetleges jogvita eldöntésére a Fővárosi Bíróság az illetékes